ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Electro GP bv – Piot werden afgesloten hetzij via het Internet, per fax, per brief of per telefoon.

Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Electro GP bv – Piot schriftelijk is bevestigd.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Electro GP bv – Piot behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

2. Verkoopsvoorwaarden

2.1 Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en recupel en exclusief: – de verzendkosten (zie 4)- kosten van eventuele gevraagde extra service (zie 5)De factuur wordt u steeds bezorgd samen met de levering.

Alle aanbiedingen van Electro GP bv – Piot zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

Electro GP bv – Piot heeft steeds het recht prijzen te wijzigen omwille van wettelijke noodzaak of prijsverhogingen vanwege haar leveranciers en heeft tevens steeds het recht eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U hebt dan het recht uw bestelling te annuleren.

2.2 Afbeeldingen en specificaties

Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Electro GP bv – Piot gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3 Levertermijnen – annulering

Electro GP bv – Piot voorziet volgende levertijden:- indien op voorraad bij Electro GP bv – Piot: 3-5 werkdagen

  • indien op voorraad bij de fabrikant / importeur 3-9 werkdagen
  • indien niet op voorraad dan gelden de door de fabrikant / importeur aangegeven levertijden.

Electro GP bv – Piot is, indien zij zelf de producten niet op voorraad heeft, afhankelijk van de prestaties van haar toeleveranciers en gaat uit van de door de toeleveranciers verstrekte gegevens. 

Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij overschrijding van de indicatieve afleveringstermijn heeft u geen recht op enige schadevergoeding.

Electro GP bv – Piot heeft altijd het recht in gedeelten af te leveren.

U hebt, nadat de wettelijke levertermijn van 30 dagen is verstreken de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken tenzij vooraf uitdrukkelijk een langere levertermijn werd overeengekomen.

Indien u weigert de bestelde goederen bij levering te ontvangen en te betalen dient u de daaruit voor Electro GP bv – Piot voortkomende kosten, schaden en rentes te vergoeden.

2.4 Zichttermijn

Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere producten.

Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na retour van de geleverde goederen worden teruggestort. Elke terugzending dient vooraf gemeld, bij voorkeur via email aan info@piot.be en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer.

Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Electro GP bv – Piot het recht kosten aan te rekenen voor de retour.

De zichttermijn is enkel van toepassing op particuliere verkopen. Aankopen op firma zijn in regel steeds definitief.

Annulatie kan geweigerd worden, of annulatiekosten kunnen worden doorgerekend.

3. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de levering slechts plaatsvinden nadat de betaling van de bestelling is ontvangen. Electro GP bv – Piot biedt u de keuze uit volgende betalingsmogelijkheden:

3.1 Vooruit betalen

U maakt het totaalbedrag van de order over naar bankrekeningnummer BE19 4032 0672 0312 op naam van
Electro GP BVBA, verbrandendijk 69 te 2070 Zwijndrecht met in de mededeling uw naam en ordernummer.
Nadat Electro GP bv – Piot uw betaling ontvangen heeft op de rekening, wordt uw order verwerkt.

3.2 Cash

Bij afhaling van uw product in het afhaalpunt: Electro GP bv – Piot
Nieuwlandstraat 6
9120 Melsele
kunt u cash betalen maximum 2999 Euro ( enkel gepast bedrag, er is geen wisselgeld aanwezig ).

3.3 Bancontact

In het verkoop- en afhaalpunt kan met bancontact betaald worden.

4. Afhaal- en verzendservice

4.1 Afhaalservice

Alle bestellingen kunnen gratis afgehaald worden in ons afhaalpunt. Zodra uw bestelling klaarstaat, nemen wij telefonisch contact met u op.

Maandag gesloten
Dinsdag 08.00 u tot 16.00 u
Woensdag 08.00 u tot 16.00 u
Donderdag 08.00 u tot 16.00 u
Vrijdag 08.00 u tot 16.00 u
Zaterdag gesloten

Bij afhaling nieuw toestel kunt u uw oude toestel gratis achterlaten.

4.2 Afhaaladres

Electro GP bv – Piot
Nieuwlandstraat 6
9120 Melsele
Tel: 03/2527278
magazijn@piot.be
Vlakbij afrit 16 van de E17 Antwerpen – Gent

4.3 Standaard verzendservice

In algemene regel worden uw bestellingen bij u afgeleverd tot aan de drempel op de begane grond (of in overleg op een andere door u gewenste, goed bereikbare plaats). Bij een standaardlevering worden de toestellen niet geïnstalleerd en wordt uw oud toestel terug meegenomen.

Wij verzoeken u de toegang van en de doorgang tot uw woning of appartement vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe apparaat of uw eigendommen te voorkomen. Mocht er, ondanks de uiterste zorgvuldigheid die onze bezorgmedewerkers betrachten, tijdens de aflevering toch schade aan uw eigendommen worden veroorzaakt, dan dienen zij hiervan een aantekening te maken op de factuur en direct een schaderapport op te stellen. Dit rapport wordt door u en de bezorgmedewerker ondertekend. Wij verzoeken u dit tevens schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

4.4 Verzendkosten

De verzendkosten worden in regel steeds aangerekend op basis van een standaard verzending. De basistarieven vindt u hieronder. De transportrisico’s zijn steeds ten laste van Electro GP bv – Piot.
Verzendkosten :

Kosten incl. BTW

Standaard verzending : € 40,-

4.5 Verzendrisico’s

Bij levering aan huis door Electro GP bv – Piot of door een externe transporteur in opdracht van Electro GP bv – Piot zijn de transportrisico’s ten laste van Electro GP bv – Piot.

5. Extra Service voor Huishoudtoestellen

De extra service moet besteld worden per nieuw toestel waarvoor u deze service wenst en wordt bij de kosten van de standaardlevering (=transportkost) bijgeteld. Electro GP bv – Piot biedt volgende extra service mogelijkheden.

5.1 Afvoeren oud toestel

Bij afhaling van uw nieuw toestel mag u een gelijkaardig oud toestel steeds gratis achterlaten op het afhaaladres. Bij levering aan huis kunt u een oud toestel retour mee geven ( met uitzondering van levering door een externe transporteur , hier kunt u geen oude toestellen retour meegeven). Het toestel dient afgekoppeld te zijn en klaar voor retour.

5.2 Volledige installatie

Deze service omvat:

  • Loskoppelen oud toestel, uitbouwen van het oude inbouwtoestel
  • Uitpakken nieuw toestel
  • Plaatsen of inbouwen en aansluiten nieuw toestel op de reeds aanwezige water-, gas- en elektriciteitsleidingen. 
  • Afvoeren oud toestel en verpakking nieuw toestel.

Deze service kunt u aanduiden in de rubriek “extra service“ en kan besteld worden voor elk nieuw toestel dat u wil laten installeren.

Voor volledige installatie binnen België rekent Electro GP bv – Piot de volgende kosten – exclusief voormelde standaard transportkosten per zending – in rekening: 60€ / uur met een minimum van ½ uur en daarna per 15 minuten per installateur dat er nodig is
en dient afgerekend te worden met de installateur ter plaatse.

6. Garantie

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Electro GP bv – Piot komt overeen met de fabrieks-garantietermijn, bepaald volgens Belgische wetgeving. Deze garantie geldt niet ingeval van kennelijk verkeerd of onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud of opzettelijke beschadiging. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan de fabrikant of de door hen aangewezen monteurs zonder toestemming van Electro GP bv – Piot of de fabrikant herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben verricht.

Indien u een defect heeft geconstateerd binnen de garantietermijn dan dient u dit steeds schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan in contact brengen met de service onderneming van de fabrikant zodat het defect snel en naar tevredenheid verholpen kan worden.

U kunt er ook steeds voor opteren om de producten terug te brengen of terug te sturen naar ons afhaalpunt (eventueel door toedoen van onze collidienst indien u dit wenst). Wij doen dan het nodige voor de opvolging van de herstelling in nauw overleg met de leverancier-fabrikant.

Ingeval u bij controle van de levering of eerste gebruik vaststelt dat de levering niet conform uw bestelling is, zijnde onjuist, onvolledig, beschadigd, defect…dan dient u hiervan Electro GP bv – Piot onverwijld en omstandig in te lichten via email en dit binnen de 2 maand na de levering.

Electro GP bv – Piot neemt uw klacht in behandeling en zal u per email of telefonisch de oplossing of regeling bevestigen. Ingeval van een terugzending noodzakelijk is verwijzen wij naar de bepalingen van art. 2.4 (vermelding retournummer en in originele verpakking).

7. Wet op de privacy – gebruik persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waarover Electro GP bv – Piot beschikt als gevolg van het aanmaken van uw account bij het plaatsen van uw bestelling, worden aangehouden in een klantenbestand en enkel aangewend voor uitvoering van onze facturatie en levering en kunnen alleen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

Elke persoon geregistreerd in onze databank heeft te allen tijden het recht op inzage tot zijn gegevens en het recht zich te laten verwijderen uit onze databank. Wijzigingen in klantgegevens kunnen door de klant zelf aangebracht worden in de klant account of via mail. Zich laten verwijderen uit de databank kan via mail naar info@piot.be.

Electro GP bv – Piot respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien Electro GP bv – Piot gebruikt maakt van uw klantengegevens voor het versturen van mailings, zal elke mail instructies bevatten om uzelf uit de mailinglist te verwijderen.

8. Overmacht

Electro GP bv – Piot is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Electro GP bv – Piot evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Electro GP bv – Piot behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Electro GP – Piot gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Afhandeling klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Electro GP bv – Piot en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.

In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar info@piot.be.

Electro GP bv – Piot
Verbrandendijk 69
2070 Zwijndrecht

Electro GP bv – Piot verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.

De Europese Commissie richtte een internetplatform op met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen: het Online Dispute Resolution-platform (ODR-platform).

In geval van een geschil tussen de consument en de onderneming, dient de klant eerst te proberen het geschil in onderling overleg met de onderneming op te lossen.

Indien dit niet lukt, kan de klant zich richten tot het ODR-platform via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.